Dostava

Mogućnosti dostave
Proizvodi se mogu slati ili od strane Stillista ili izravno od prodavatelja.

Troškove dostave pokriva Stillist.

Vremenski okviri dostave
Kada Stillist sam prodaje bilo koji proizvod na web stranici, datum dostave bit će naznačen kupcima prilikom narudžbe.

Ako Stillist djeluje samo kao posrednik u ime prodavca, datum isporuke proizvoda kupcu ovisit će o datumu kada Stillist ili primi proizvod koji mu je poslao prodavatelj ili primi potvrdu da je proizvod poslan. Stillist se stoga ne može se obvezati na fiksni datum isporuke, ali datum slanja proizvoda bit će najviše trideset (30) kalendarskih dana nakon datuma potvrde narudžbe od strane kupca.

Posljedice nemogućnosti isporuke proizvoda

Ako nije moguće dostaviti proizvod kupcu, na primjer ako je adresa koju je kupac dao netočna ili ako se pošiljka vrati zbog neprihvaćanja od strane kupca, kupcu proizvoda će biti poslan e-mail. Ako ne bude odgovora, proizvodi će biti na raspolaganju kupca, na vlastiti rizik i trošak (uključujući troškove skladištenja i rukovanja), u roku od šest (6) mjeseci od slanja e-pošte od strane Stillista.

Ako se proizvod ne zatraži od Stillista u navedenom razdoblju od šest (6) mjeseci, Stillist postaje vlasnik proizvoda koji nije tražen. Proizvod će se tada ponovno oglasiti u ime Stillista na web stranici, uništiti ili donirati dobrotvornim organizacijama ako njegovo stanje to dopušta.

6.2. Ukoliko je proizvod poslan direktno od prodavatelja

U slučaju da nije moguće dostaviti proizvod kupcu, na primjer ako je adresa koju je kupac dao netočna ili je pošiljka vraćena zbog neprihvaćanja od strane kupca, Pošiljka će biti vraćena prodavatelju u skladu s uvjetima prijevoznika koje je odabrao.

Proizvodi će ostati vlasništvo Prodavatelja, ili u slučaju da Stillist djeluje kao prodavatelj proizvoda, Stillist-a, sve dok Stillist ne primi punu uplatu cijene narudžbe od Kupca, uključujući i glavne i pomoćne elemente (poreze, troškove autentifikacije, troškove dostave i sve druge primjenjive troškove).

Pritužbe i povrati

Ukoliko kupac ne primi proizvod u roku od trideset (30) dana nakon datuma narudžbe ili ako Stillist prodaje proizvode izravno na web stranici, a kupac ne primi proizvode na datum dostave naveden u narudžbi, kupac može otkazati transakciju, pod uvjetom da prvo pozove Stillist da u razumnom roku ispravi situaciju, a da dostava nije obavljena u tom dodatnom roku.

Stillist će kupcu vratiti novac u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana nakon datuma kada Stillist primi obavijest o otkazivanju transakcije od strane kupca.

Ako kupac primi proizvod, a već je otkazao transakciju, mora vratiti proizvod Stillist-u ili prodavatelju ako je proizvod izravno poslan od strane prodavatelja.

Stillist se obvezuje vratiti cijenu proizvoda koji je vraćen, troškove autentifikacije, troškove dostave (u slučaju povrata narudžbe u cijelosti) i troškove vraćanja proizvoda Stillist-u, u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana nakon primitka potpunog proizvoda u originalnom stanju od strane Stillist-a ili prodavatelja.

U slučaju otkazivanja, kupcu će se novac vratiti na način plaćanja koji je korišten za plaćanje narudžbe, pod uvjetom da Stillist ne sumnja da je zahtjev za otkazivanje ili povrat novca zbog potpunog ili djelomičnog neprijema naručenog proizvoda izvršen prijevarno. U slučaju djelomičnog otkazivanja, samo će se dio narudžbe koji je otkazan vratiti u skladu s gore navedenim uvjetima.

Neusklađenost proizvoda

Molimo uzmite u obzir da uključenost Stillista u rješavanje reklamacija ili pritužbi vezanih uz kupnju ima samo i isključivo za cilj olakšati postupak trgovine i iz toga ne slijeduje da se Stillist smatra strankom u prodaji.

10.1 Otkrivanje nedostataka tijekom kontrole kvalitete koju obavlja Stillist

Stillist se obvezuje provoditi vizualne preglede kako bi utvrdio jesu li prodajni artikli lažni ili nisu, kao i kako bi identificirao njihovo stanje.

Ukoliko proizvod djelomično odgovara opisu, tvrtka Stillist će obavijestiti Kupca o uočenim nedostacima ili nesuglasnostima, te će Kupac imati sedamdeset i dva (72) sata da ili (i) prihvati prodaju, ili (ii)  istu otkaže.

U slučaju otkazivanja transakcije od strane Kupca, tvrtka Stillist će vratiti novac Kupcu.

U slučaju proizvoda koji se ne podudaraju s opisom na stranici proizvoda koji je naveden od strane Prodavatelja, proizvoda koji su krivotvoreni ili čija je prodaja zabranjena, tvrtka Stillist će otkazati Transakciju i vratiti novac Kupcu.

U slučaju otkazivanja Transakcije, Kupac može dobiti povrat novca koji će biti vraćen na način plaćanja koji je Kupac koristio izvorno. U slučaju djelomičnog otkazivanja, samo će se dio narudžbe koji se otkazuje vratiti u skladu s prethodno navedenim uvjetima.

U slučaju kada Kupac zatraži uslugu dodatne autentifikacije, te ako ista pokaže da je proizvod krivotvorina Kupac će o istome biti obaviješten e-mailom, novci mu se vraćaju, a sa proizvodom se dalje postupa kako je navedeno u članku 12 ovih Uvjeta.

10.2 Otkrivanje nedostatka proizvoda od strane Kupca

Ukoliko kupac utvrdi da proizvod nije u skladu s opisom na stranici proizvoda, kupac mora kontaktirati Stillist putem e-pošte najkasnije u roku od sedamdeset dva (72) sata od datuma kada je primio proizvod. Kupac mora objasniti na koji način i u kojoj mjeri proizvod ne odgovara stranici proizvoda te priložiti fotografije koje omogućuju potvrdu njegovih tvrdnji.

Ako se tvrdnja o neusklađenosti proizvoda s opisom na stranici proizvoda na prvi pogled čini opravdanom na temelju objašnjenja kupca i fotografija, Stillist će ovlastiti kupca da proizvod vrati prodavatelju ili ga tražiti da isti prvo pošalje na provjeru. Stillist će kupcu vratiti novac nakon potvrde primitka proizvoda od prodavatelja. Povrat će se izvršiti istovjetno načinu plaćanja koji je kupac koristio pri kupnji.

Ako se proizvod ipak pokaže u skladu s opisom, Stillist će ga zadržati i ponovno objaviti na platformi pod računom kupca, osim ako kupac ne zatraži proizvod natrag na svoj trošak.

U slučaju da kupac primi krivotvoreni proizvod ili proizvod čija je prodaja zabranjena, može vratiti proizvod Stillistu i osigurati povrat novca, osim u slučaju prijevare s njegove strane.

Uvjeti povrata

11.1. Povrat prodavatelju

Proizvodi se moraju vratiti na adresu naznačenu od strane prodavatelja. Stillist ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja proizvoda tijekom prijevoza.

11.2. Povrat Stillist-u

Stillist ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja proizvoda tijekom prijevoza. Bilo koji proizvodi koji se vraćaju zbog kašnjenja isporuke koje je dovelo do otkazivanja početne transakcije, moraju se vratiti preporučenom dostavom s potvrdom o primitku.

Stillist upozorava kupca da mora posebno paziti na proizvode. Stillist ima pravo odbiti povrat proizvoda koji su oštećeni ili nepotpuni ili kupcu vratiti novac umanjen za naknadu za štetu uzrokovanu proizvodu (ako se šteta dogodila nakon isporuke kupcu). Kupac će također biti odgovoran u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda zbog rukovanja koje nadilazi ono što je potrebno da se utvrdi priroda, karakteristike i ispravno funkcioniranje tih proizvoda, bilo koje namjerne štete, bilo kojeg incidenta ili nemara kupca ili treće strane, bilo koje uporabe proizvoda koja nije u skladu s njegovom namjenom, ili bilo kojeg nepoštivanja uputa dobivenih od strane Stillista.

Prekid usluge i raskid ugovora

U slučaju nepoštivanja jedne ili više odredbi ovih Uvjeta i odredbi (npr. u slučaju neprovođenja plaćanja u predviđenim rokovima, slanja pošiljke, ili kršenja ovih Uvjeta i odredbi), bilo da to utvrdi Stillist ili bilo da takvo kršenje prijave drugi korisnici, Stillist može privremeno prekinuti pristup korisnika uslugama Stillista, primjerice, do rješenja sporne situacije.

Ako se kršenje neke odredbe može ispraviti, ali se ispravak ne provede u roku od dva (2) kalendarska dana nakon obavještavanja o nepravilnostima koje je utvrdio Stillist, Stillist ima pravo trajno onemogućiti korisniku pristup uslugama. Ovoj nepovratnoj zabrani korisničkog pristupa platformi Stillist prethodit će slanje e-pošte, te obavijest o mjeri, te sa objašnjenjem.

Osim toga, Stillist može prekinuti pružanje usluga, po pravu, bez prethodne najave, odmah ako ponašanje korisnika predstavlja ozbiljno kršenje ovih Uvjeta i odredbi, kao što su, ali ne ograničavajući se na: otvaranje više računa, prijevarna uporaba metoda plaćanja, pokušaj prijevare ili bilo koji drugi kazneni prekršaj. Takva mjera neće dati nikakvo pravo na naknadu od strane Stillista, a Stillist će sam imati pravo tražiti naknadu za bilo koju štetu koju je pretrpio.